Chú Thành – Nam Định

 

Anh Minh – Hải Phòng

 

Cô Lý 78 Tuổi ở Hà Tĩnh

 

Cô Hưng 60 Tuổi ở Hải Dương

 

Cô Thành – Tuyên Quang